PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Nieuwsbulletin 11 januari 2019 Nieuwsbulletin 11 januari 2019

In het nieuwsbulletin vindt u onze actuele gemeenteberichten. Dit bulletin in uw mailbox ontvangen? Geef uw e-mailadres door aan de webredactie. 

KERKDIENSTEN

13 januari, 10:00 uur
Anker, dhr. Herman Haan uit Toldijk

20 januari, 10:00 uur
Anker, ds. Fini van Zoelen
m.m.v. vocal groep Full House

27 januari, 10:00 uur
Anker, ds. J. Muntendam, Epse

 
BIJ DE DIENSTEN BIJ DE DIENSTEN

In de morgendienst van zondag 20 januari  zullen de liederen en gedichten van Huub Oosterhuis centraal staan. Vocalgroep Full House, o.l.v. Lucian Venderink is in ons midden. Welkom! Huub Oosterhuis behoort tot de bekendste dichters binnen de Nederlandse kerken. Hij publiceerde een groot aantal liederen en beïnvloedde daarmee diep de liturgie en kerkelijk leven in ons land. 
Full House  zal enkele van zijn liederen ten gehore brengen en natuurlijk zullen we zijn liederen in die dienst ook gezamenlijk zingen. Lucian zal op de piano begeleiden.
We vieren deze zondag nog in het licht van het Kerstfeest; op deze 2e zondag na Epifanie staat als evangelielezing Johannes 2:1-11 op het oecumenisch leesrooster: de bruiloft te Kana. We wensen elkaar een feestelijke viering toe!

 
Bijbelleesrooster Bijbelleesrooster

Nieuw in het nieuwsbulletin: Het bijbelleesrooster van het NBG.
Via deze link kunt u mee lezen met het bijbelleesrooster van het NBG :
Op debijbel.nl leest u de tekst van de dag in de bijbelvertaling die u prettig vindt.

Via kunt u ook vragen om dagelijks een mail te ontvangen  met de bijbeltekst van de dag.

 
IN DE GEMEENTE IN DE GEMEENTE

Bruidsparen 
Op zondag 23 december 2018 waren de heer Jan Visser en mevrouw Greet Visser – Donderwinkel, 40 jaar getrouwd. 

Op zondag 30 december 2018 waren de heer Jan van Hal en mevrouw Henny van Hal – Gosselink, 50 jaar getrouwd. 

Bloemengroeten
Op 23 december 2018 is een bloemengroet gebracht naar mevrouw Thea Altena-Takke en de heer Jan van Malsen. Het tafelboeket was voor de jarige ds. Fini van Zoelen. 

Op 30 december 2018 is een bloemengroet gebracht naar Dinie Derksen – Kornegoor en een attentie naar Erna Berendsen. 

Op 6 januari 2019 was de bloemengroet bestemd voor de familie Helmink – Harmsen. 

In memoriam
Op 29 december 2018 stierf ons gemeentelid Hendrika Catharina – Hentje – van Maren-Hissink, in de leeftijd van 95 jaar. Ze was weduwe van Arend van Maren sinds 25 mei 1993. In het najaar kwam ze ten val in huis en brak haar pols. Daarom werd ze opgenomen in ‘de Polbeek’ in Zutphen voor revalidatie, al zag het er naar uit dat ze niet meer terug kon naar haar huis aan de Russerweg 41 in Toldijk. Daar had ze sinds 1968 gewoond en daar had ze ook het liefst willen blijven. Maar eigenlijk beviel het haar in de Polbeek heel goed. In de huiskamer wist men haar zeer te waarderen, ze maakte met iedereen een praatje, ze was geliefd. En het was toch wel heel erg fijn voor haar om in deze veilige omgeving te kunnen zijn. Ze hoefde maar op de alarmknop te drukken en er kwam iemand aan haar bed of in haar kamer. Dat gaf rust en geborgenheid. Ze had een zwak voor een bepaalde broeder die haar nou juist op die laatste ochtend van 29 december naar haar kamer bracht. In zijn armen is ze gestorven, geheel onverwachts. 
Ze werd geboren op 16 mei 1923 aan de Hoogstraat in Toldijk en had nog een oudere broer Hendrik. Toen ze 1½ jaar oud was, stierf haar vader en haar moeder bleef achter met twee jonge kinderen en dat in een tijd van weinig sociale zekerheid, maar ze redde het. Er is altijd een zeer hechte band geweest tussen moeder en dochter. Ze hebben altijd bij elkaar gewoond. Eerst aan de Hoogstraat en sinds 1968 aan de Russerweg. Hentje kon goed leren, maar er was geen financiële ruimte om door te leren, hoe graag ze dat ook had gewild. Wel mocht ze naar de naaischool. Na de lagere school ging ze uit werken, o.a. bij Heezen in Steenderen. Op 30 november 1943 trouwde ze met Arend van Maren die bij boer Ruessink werkte als boerenknecht. Ze trokken in bij moeder Hissink. Drie kinderen werden er geboren: Wim, Joop en Evelien; en later zeven kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen. De band is altijd heel warm geweest en er was veel contact. De beide zonen woonden om haar heen en Evelien in Steenderen. Met elkaar zorgden ze ervoor dat moeder elke dag bezoek kreeg en nooit was ze een feestdag alleen. Ze was zelf ook altijd bereid geweest om in te springen en op te passen. Die hechte band was voor haar een grote steun toen haar moeder stierf in 1975 en in 1993 haar man die ze met grote toewijding tot het laatste toe thuis heeft verzorgd.
Ze hield van een geordend en geregeld leven. Drie woorden schoten me te binnen: rust, reinheid en regelmaat. Haar huis moest brandschoon zijn en de vitrages werden zeer geregeld gewassen. Tot op het laatst was ze kraakhelder van geest en geïnteresseerd in wat er om haar heen gebeurde. Ze had iets van een jong meisje, hoe oud ze ook was. Ze vond het belangrijk om er goed uit te zien, maar tegelijkertijd moest het niet te duur zijn; soberheid had ze van jongs af aan geleerd. 
Zelf had ze niet kunnen doorleren, maar toen Evelien een opleiding volgde in Arnhem en het openbaar vervoer geen aansluiting bood, ging ze op rijles en kwam ze Evelien elke dag in Hoog Keppel van de bus halen, om haar te stimuleren de opleiding te blijven volgen.
Ze had een grote innerlijke kracht en ze vond in het geloof houvast.
Bij het afscheid op 5 januari kwamen bij elkaar – naar haar wens – in ‘het Anker’. We hebben Psalm 84 gelezen – ‘van kracht tot kracht gaan zij steeds voort’ – en uit de 2e Korinthebrief van Paulus, over het huis waarmee de Here God ons zal overkleden, een huis dat niet met handen gemaakt is. En we hebben haar begraven op de begraafplaats in Steenderen, bij haar man en moeder. We wensen haar kinderen en (achter)kleinkindere veel liefde en verbondenheid toe nu de spil van de familie is weggevallen. Mogen ze de kracht en de zegen van God ervaren in de dagen die komen.
Ds. Fini van Zoelen  
 

 
COLLECTES COLLECTES

Eindcollectes zijn bestemd voor:

13 januari - Het Anker
20 januari - Plaatselijk diaconaal werk
27 januari - Jeugdwerk
 

 
OVERIGE BERICHTEN OVERIGE BERICHTEN

De Nashville verklaring
Grote beroering bracht de Nashville verklaring teweeg in Nederland. Deze verklaring benadrukt dat homo’s en transgenders in strijd leven met de bijbelse norm van het huwelijk tussen man en vrouw en dat ze zich ook niet als zodanig mogen ‘positioneren’. 
De media stonden er bol van; ook Nieuwsuur besteedde er haar eerste item aan, maandag 7 januari. Het stuk ontstond in Amerika, in behoudende orthodoxe en evangelicale kringen en is hier in Nederland ondertekend door ongeveer 250 (mannelijke) predikanten uit de behoudende kringen (gereformeerde gemeente, hersteld hervormd, PKN (30 personen), vrijgemaakten enz.). Sommigen hebben zich alweer – geschrokken - teruggetrokken. Ook de leider van de SGP Kees van der Staaij raakte erbij betrokken. Zelfs het Openbaar Ministerie gaat een onderzoek instellen naar mogelijke strafbare uitlatingen. 
We hebben hier te maken met een botsing van grondrechten: de Nederlandse grondwet opent met het gebod dat iedereen gelijk behandeld moet worden. Daarnaast bestaat de vrijheid van meningsuiting en godsdienst. Wat moet het zwaarste wegen? Daar moet de rechter maar over oordelen.
Ik wil er een paar korte opmerkingen over maken:
-    Op grond van de Bijbel kun je tot verschillende visies komen; op die manier zul je nooit ‘de waarheid’ boven tafel krijgen. 
-    Pastoraal gezien is deze verklaring zeer problematisch en onbarmhartig; LHBT-ers staan in de kou en ervaren weinig van de liefde die uit God is. 
-    De discussie in de media geeft me de wrange bijsmaak dat dit weer een mooie gelegenheid is om op christenen in te hakken en liefst een vertekend en eenzijdig beeld van hen te schetsen. Terwijl LHBT-ers in verreweg de meeste kerken van harte welkom zijn.  Geen enkel punt; zo is het gelukkig ook in onze gemeente. 
-    Kunnen we in ons gepolariseerde land nog discussies hebben over zaken die ons verdelen of is de enige mogelijkheid om ons in het eigen gelijk op te sluiten, met alles wat daaruit voortvloeit: bedreigingen, scheldpartijen, haatberichten enz.? Daar maak ik me bezorgd over. 
Ds. Fini van Zoelen  

“Voltooid leven” informatie en gespreksavond in Bronckhorst
Het begrip “voltooid leven” heeft in de afgelopen jaren een heel specifieke betekenis gekregen. Het wordt gebruikt in de maatschappelijke discussie rond de wens om te sterven en hulp daarbij te krijgen. De Vereniging voor vrijwillige Euthanasie en de initiatiefwet “waardig levenseinde” in het parlement hebben veel losgemaakt. Er blijkt ook veel (spraak)verwarring rond het begrip. Want wanneer is een leven “voltooid”? En komt de wens om te sterven – en hulp daarbij te ontvangen – voort uit een ervaring van een voltooid leven of is er sprake van lijden aan het leven? Met name bij ouderen en hun verwanten leven vragen rond de laatste levensfase. Soms wordt er al snel  aan praktische en vooral medische “oplossingen” gedacht wanneer het leven zwaar en moeizaam is door ernstige ziekte, lijden en naderend levenseinde. De problematiek is kwetsbaar en verdient een rustige en eerlijke benadering. Een goede aanzet daarvoor vormt het manifest “Waardig ouder worden” van de ouderenbond KBO- PCOB in samenwerking met de Christen Unie. Ook vanuit de Raad van Kerken Nederland worden handreikingen gedaan voor gesprek. In Hengelo Gld willen we dit gesprek graag voeren en informatie bieden aan alle geïnteresseerden, van welke levensbeschouwelijke achtergrond dan ook. De interkerkelijke werkgroep “Inspiratie en Ontmoeting” in Hengelo organiseert daarom een forum- en gespreksavond over zingeving, vragen en mogelijkheden bij het ouder worden of in de laatste levensfase. Wij willen in deze vragen naast mensen staan: zoeken naar wat begripsverheldering en bijdragen aan bewustwording. Sprekers en gesprekspartners zullen zijn: Drs. Petra Gerritsen, huisarts in Hengelo, ds. Aleida Blanken, predikant/ pastor in Hengelo en Tilly de Kruyf, geestelijk verzorger voor ouderen, uit Veenendaal. Tilly de Kruyf was verpleegkundige en geeft trainingen aan professionals en vrijwilligers in diverse zorg- en welzijnsorganisaties. Deze trainingen zijn met name gericht op het leren omgaan met levensvragen en het versterken van mentaal welbevinden. Zij is lid van het Expertise Netwerk Levensvragen en ouderen. 
Daarnaast zal KBO- PCOB aanwezig zijn met informatiebrochures tegen lage kostprijs en hebben we verdere achtergrond lectuur ter inzage en voor aanschaf beschikbaar. 
Op donderdag 14 februari 2019 bent u van harte welkom in  Ontmoetingscentrum Ons Huis, Beukenlaan 30, Hengelo Gld. Aanvang 19.30 uur. Toegang gratis. Een vrije gift wordt zeer gewaardeerd. Men hoeft zich niet voor deelname op te geven. Informatie: 
of tel 0575461224 en , tel. 0575461800 

Proeverij van het Dialect met Hans Keuper 
Het eigen dialect is voor veel mensen het spreken en denken in de taal van hun hart. Het Nedersaksisch, dat in onze Achterhoek en wijde omgeving wordt gesproken, is recent zelfs als een taal wordt erkend. Een goed moment om een Proeverij-avond te houden over denken, praten en dichten in je eigen streektaal, vinden Herman Haan uit Toldijk en het team dat dit seizoen een serie ‘Proeverij-avonden’ organiseert. Deze Proeverij van het Dialect wordt gehouden op zondagavond 27 januari om 20.00 uur in onze kerk. 
Niemand minder dan Hans Keuper zal onze hoofdgast zijn. Hans Keuper is immers een van de bekendste schrijvers, dichters en zangers in het Nedersaksisch. Hij is vooral bekend geworden als zanger en tekstdichter van de band Boh Foi Toch. Maar niet alleen Hans Keuper is aanwezig: ook Johan Eppink weet velen al jaren te boeien met verhalen en gedichten in het Achterhoeks.
Dialect is ‘de taal van je hart’. Dat geldt zeker ook voor ons geloofsleven. Niet voor niets zijn inmiddels allerlei gedeelten uit de bijbel ook in het Achterhoeks vertaald. Daarom leest Roelie Reiling ons voor uit bijbelgedeelten in de Achterhoekse vertaling. De toegang is vrij; een vrijwillige gift bij de uitgang is welkom.

Steenderense jeugd doet mee aan ‘Sirkelslag’
De jeugd van de beide Steenderense kerken gaat weer meedoen aan ‘Sirkelslag ’. Dit landelijke evenement op vrijdagavond 1 februari vindt in Steenderen plaats in Het Anker. Onze jongeren doen dit jaar voor de vijfde keer mee aan dit landelijke gebeuren. Het spel wordt tegelijkertijd gespeeld door 600 jongerengroepen, afkomstig uit verschillende kerken in meer dan 200 plaatsen in ons land. Via Faceboek en Twitter staan alle groepen live in verbinding met elkaar. Ook dit jaar is de presentator Klaas van Kruistum, bekend van tv-programma’s als Checkpoint en Zapplive. De jongeren krijgen gedurende de avond allerlei opdrachten, waarin uithoudingsvermogen, creativiteit, samenwerken, puzzelvaardigheid en enthousiasme nodig zijn. Ieder jaar is er een landelijk positief thema;dit jaar is dat: ‘Een nieuw begin’, naar aanleiding van het bijbelse verhaal over Jozef. Voor aanmelden en informatie: Willem van der Spoel, email:

Ook Eat & Meet in 2019
De jongeren van de Eat & Meet-club komen ook in 2019 weer bij elkaar op het vaste adres: Kastanjelaan 37 in Steenderen. We hebben het jaar 2018 afgesloten met een gezellige kerst-maaltijd. Daarin hielden we een kerst-quiz en hadden we het over de betekenis van kerst. Ook lazen we over de engel Gabriël die naar Maria kwam, maar eerder ook al bij de profeet Daniël, met een belangrijke boodschap: “God houdt van jou en je hoeft niet bang te zijn!”
Ben je tussen 12 en 16 jaar en heb je zin om dit jaar mee te doen  met de Eat & Meet-club? Je bent van harte welkom, op de volgende zondagen van 17.30 uur tot 19.00 uur: 13 januari, 3 en 17 februari, 3, 17 en 31 maart en 14 april. Voor informatie: tel. (0575) 452643.

Catkids
Maandag 14 januari begint er weer een serie van zes voor de kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool (leeftijd 10-12 jaar), de catkids. 
Om 16.00 uur in ‘het Anker’. We gaan ons verdiepen in het Nieuwe Testament.

16+ groep
Dinsdag 15 januari is er weer een bijeenkomst van de 16+ groep: om 19.15 uur in ‘het Anker’.

Gesprekskring
Op 15 januari komt de gesprekskring weer bij elkaar: om 20.15 uur! In ‘het Anker’.
We lezen verder in het boekje van W. v.d. Zee over de geloofsbelijdenis en zijn toe aan hoofdstuk 11.  

 

 
AGENDA AGENDA

11 januari, 17:30 uur, Eat & Meetclub, Kastanjelaan 37
14 januari, 16:00 uur Catkids,  Anker
15 januari, 19:15 uur,  16+ groep, Anker
15 januari, 20:15 uur, gespreksgroep, Anker

 

 
 

Kerkdienst, Anker
datum en tijdstip 20-01-2019 om 10:00 uur
m.m.v.  vocal groep Full House, Huub Oosterhuisdienst meer details

Proeverij van het dialect
datum en tijdstip 27-01-2019 om 20:00 uur, kerk open 19:30 uur
meer details

Avondgebed
datum en tijdstip 06-02-2019 om 19:30 uur
meer details

 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.