PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Nieuwsbulletin 14 september 2018 Nieuwsbulletin 14 september 2018

In het nieuwsbulletin vindt u onze actuele gemeenteberichten. Dit bulletin in uw mailbox ontvangen? Geef uw e-mailadres door aan de webredactie. 

KERKDIENSTEN

zondag 16 september 
Kerk 10.00  uur ds. J.J. v. Zoelen

zondag 23 september
Kerk 10.00 uur ds. J. Muntendam, Epse

zondag 30 september
Kerk 10.00 uur dhr. H. Dijkman, Vorden

 
BIJ DE DIENSTEN BIJ DE DIENSTEN

Leer onze gemeenteleden kennen
Zondagmorgen 9 september werd een begin gemaakt met een nieuw idee vanuit de kinderkerk ‘leer je gemeenteleden kennen’. We willen dit elke 2e zondag van de maand gaan doen. Er wordt een gemeentelid uitgenodigd om met de kinderen mee te gaan en door middel van enkele vragen met hen in gesprek te zijn. Marije introduceerde dit plan heel duidelijk: kennen we elkaar als gemeente? Je ziet elkaar wel als je ’s zondags in de kerk komt maar vaak weet je elkaars naam niet eens. Op deze manier leren kinderen de gemeenteleden kennen en andersom. En als er nu één ding belangrijk is in de gemeente van Christus dan is het toch dat je elkaar bij name kent. Mirjam Sluijter was de eerste gast. 
Vindt u/jij het leuk om een keer met de kinderen mee te gaan, meld je dan aan bij Els Veraart, Leonie Vredegoor, Marije Knol of één van de andere leidsters van de kinderdienst.      
Ds. Fini van Zoelen, namens de kinderdienst

 
IN DE GEMEENTE IN DE GEMEENTE

In memoriam
In de ochtend van dinsdag 28 augustus stierf ons gemeentelid Aleida Franciscus – Alie – de Jong-Krabbenbos, in de leeftijd van 82 jaar, echtgenote van Sjef de Jong. Ze woonde aan de Boterstraat 3 in Bronkhorst. Haar gezondheid en kracht gingen zo snel achteruit dat haar plannen om naar Tilburg te verhuizen, waar haar beide kinderen wonen, niet zijn doorgegaan. 
Ze werd geboren in Twente, Hengelo (een Twentse vader en een Gelderse moeder), in een katholiek gezin met twee oudere zusjes. Ze is haar ouders altijd dankbaar geweest dat ze haar in het geloof hebben opgevoed en de kerk was voor haar van groot belang. De oorlogsjaren hebben een diepe indruk op haar gemaakt, al was ze nog te jong om precies te beseffen wat er gaande was. Haar familie zat namelijk tot over de oren in het verzet en er waren onderduikers bij hen in huis.  
Toen Alie al in Tilburg woonde en werkte vanwege haar toekomstige man, Maarten Janssens, stierf haar oudste zus die een dochtertje Simone naliet. Ze is teruggegaan naar Twente en heeft 2½ jaar voor haar kleine nichtje gezorgd. Daarna keerde ze terug naar Tilburg en trouwde in 1962. In 1963 werd Jeroen geboren en later Marleen.
Daar in Tilburg was ze een betrokken parochielid en kerkganger. Ze deed pastoraal werk en nam deel aan een oecumenische kring. Als kritische katholiek had ze ook nogal wat vragen waar ze geen duidelijk antwoord op kreeg.
Toen ze op een keer ds. Lapré in Tilburg hoorde preken, werd ze geraakt en in de hervormde kerk kreeg ze antwoord op haar vragen. In 1979 heeft ze bewust belijdenis gedaan in de hervormde kerk en raakte ook daar betrokken bij het kerkenwerk. Ze deed er de jeugdkerk voor brugklassers en ze volgde in Eindhoven de cursus theologische vorming voor gemeenteleden. Ze had overigens geen enkele behoefte om zich af te zetten tegen de katholieke kerk. Ze was een mens van vrede en met een oecumenisch hart, die altijd streefde naar verbinding. 
Haar man Maarten stierf onder verdrietige omstandigheden.
In 1987 leerde ze haar tweede man, Sjef de Jong kennen. Met hem trouwde ze in juni 1993 en in die tussentijd reisde ze veel op en neer naar Bronkhorst. Totdat de kinderen oud genoeg waren om op eigen benen te staan. Samen - en met hulp van veel vrijwilligers - hebben ze zich met hart en ziel ingezet voor de realisatie van het Dickensmuseum. Sjef op de voorgrond, met toneelspel en acteertalent, Alie op de achtergrond. Ze vulden elkaar uitstekend aan en Alie heeft deze jaren als de mooiste in haar leven ervaren. In Bronkhorst voelde ze zich als een vis in het water. 
Helaas moest het museum gesloten worden (de collectie is gelukkig bewaard gebleven en is te zien in Braamt, in het Land van Jan Klaassen) en Sjef stierf in februari van dit jaar. De gezondheid van Alie ging de laatste maanden hard achteruit. Op 28 augustus is ze overleden, thuis, terwijl haar kinderen bij haar waren. Tot het laatste toe hield ze de regie in handen. En haar waardigheid.  Ze is altijd een dame geweest, met stijl, goed gekleed en gekapt, zonder kapsones, met charme en vriendelijkheid. Ze was een mens uit één stuk.
Op 1 september is ze in besloten kring begraven in Tilburg en we hebben op 15 september een dienst van Woord en Gebed gehouden in de kapel van Bronkhorst, om haar te gedenken. We hebben gelezen uit Paulus’ brief aan de Filippenzen, hoofdstuk 4:4-7 ‘verblijdt u in de Here te allen tijde…, uw vriendelijkheid zij alle mensen bekent’. En enkele verzen uit I Korinthe 13 (vers 4-8a) over de liefde die niet zichzelf zoekt. Woorden die zeer van toepassing zijn op Alie de Jong. Een mens van vrede is van ons heengegaan die vanuit de liefde heeft geleefd. Haar nagedachtenis moge tot zegen zijn. 
Ds. Fini van Zoelen        

Geboren:
Op 3 juli werd Stijn geboren, zoon van Dianne Aalderink en Jürgen Teunissen (Vaarwerk 18, Vorden). Stijn kwam met een keizersnee ter wereld, maar het gaat gelukkig goed met moeder en kind. 
Op 23 augustus werd Eefje Anne Hanna, roepnaam Eva, geboren; dochter van Peter en Karlijn Veltman-Beuseker (Tarwedreef 56, Doetinchem). Op het geboortekaartje wordt zichtbaar dat Peter en Karlijn alles wat leeft en groeit een warm hart toedragen. De naam Eva heeft te maken met het Hebreeuwse woord voor leven. 
Dianne en Jürgen, Karlijn en Peter, van harte geluk gewenst met jullie zoon en dochter.
Dat ze gezegende kinderen mogen zijn van hun Vader in de hemel.
Ds. Fini van Zoelen

Bloemengroet
Zondag 2 september werd er een bloemengroet gebracht bij:
mw. Antionette Huurnink- Gerritsen en dhr. Gerard Uenk.
Zondag 9 september bij: dhr. Geert Harmsen, Hengelo (G).

16+ groep
Op 18 september, om 19.00 uur, wil ik graag met de 16+ groep afspraken maken voor de catechese. Het zal een korte bijeenkomst zijn, om af te stemmen welke avond en welke tijd het meest geschikt is. Dus, om 19.00 uur in het Anker!

Gesprekskring
Op dinsdag 25 september begint de gesprekskring, om 20.00 uur in het Anker.
We gaan door met de geloofsbelijdenis, waarin kort wordt samengevat waar het in het christendom om gaat. We verdiepen ons in de Apostolische Geloofsbelijdenis, één van de oudste belijdenissen uit de tijd dat de kerk nog één, ongedeeld was. In elke christelijke kerk, waar ook ter wereld, vind je deze tekst terug.
De kring staat open voor iedereen die een keer wil komen kijken. Van harte welkom!
Ds. Fini van Zoelen  

Koffie met een oortje 
De eerste ochtend dit seizoen is op woensdag 26 september, van 10.00-11.15 uur in ´het Anker´. Iedereen is hartelijk welkom.  

HVD
De Jaarlijkse Ontspanningsmiddag is op zaterdag 27 oktober, van 14.00-18.00 uur in Het Anker. U krijgt een persoonlijke uitnodiging.
In het volgende KERKZIJN leest u meer informatie.

 
COLLECTES COLLECTES

De eindcollectes zijn bestemd voor
16 september, Vredeswerk
23 september, Pl. Gemeentewerk
30 september, Het Anker

 
OVERIGE BERICHTEN OVERIGE BERICHTEN

Voorproefje Bob Dylan-avond

In het komende seizoen komen er vier programma’s onder leiding van Herman Haan, in het teken van kunst, muziek, cultuur en geloof. Het wordt een ‘Proeverij’: een kennismaking met geloof en kerk, op een geheel nieuwe wijze. Want juist onze Achterhoek kenmerkt zich door creativiteit, met veel muzikanten en kunstenaars op allerlei vlak. Enkelen van hen worden uitgenodigd op een zondagavond mee te werken aan een ‘Proeverij’ in onze kerk.
Zo zal de eerste ‘Proeverij’ plaats vinden op  zondagavond 28 oktober.
Die avond wordt ‘De Avond van Bob Dylan’. Bob Dylan, wie kent deze zanger en songwriter niet! Diverse lokale en regionale muzikanten zullen een lied van hem vertolken. Hou de avond vast vrij. Meer informatie volgt binnenkort. 

Thema van de Vredesweek 2018 (16-23 september)
Generaties voor vrede!
Door de generaties heen, in wat voor situatie dan ook, staan steeds weer mensen op voor vrede. Het thema van de Vredesweek is dit jaar dan ook Generaties voor vrede. Oud en jong kunnen veel aan elkaar hebben op weg naar een vreedzame wereld.
Vrede kun je leren
Oudere generaties delen hun verhalen met jongeren, zodat die van hun ervaring kunnen leren. Jongere generaties halen inspiratie uit bijzondere rolmodellen - binnen hun familie of in de wereldgeschiedenis. In Amerika bijvoorbeeld staan dit jaar jongeren massaal op tegen wapengeweld. En het waren jongeren die een nieuwe zwengel gaven aan de strijd om kernwapens de wereld uit te krijgen. Een wens die hun ouders vaak al hadden. Wat hieruit blijkt? Vrede kun je leren, van elkaar. Het is ook een keuze: niet terugslaan, maar samen verdergaan.
Impact van oorlog
Door de komst van vluchtelingen zien we opnieuw dat vrede niet vanzelfsprekend is. Oorlogsherinneringen en -trauma’s worden vaak van ouder op kind doorgegeven. Luister naar die verhalen, deel ze, tijdens de Vredesweek, en daarna. Ook de verhalen van mensen die nog steeds midden in conflict of oorlog leven. Mensen die zich, ondanks het geweld om hen heen, blijven inzetten voor vrede. Met vallen en opstaan. Verhalen verbinden het verleden met het heden en ook mensen onderling.
(Bron: PAX, ambassade van vrede)

Joodse feest- en gedenkdagen
In september en oktober worden in de synagoge, in Israël en over de hele wereld,  belangrijke feest- en gedenkdagen gevierd:
Dit jaar (Israëlitisch jaar 5778/5779) wordt Nieuwjaar (Rosj Hasjana) gevierd op 10 en 11 september. In de synagoge klinkt de sjofar (ramshoorn) die oproept tot inkeer en zelfonderzoek. Daarna volgen de zogenaamde 10 geduchte dagen waarin men alle moeite moet doen om tot verzoening te komen met de medemens en uit de weg te ruimen wat instaat tussen jou en de ander. Jezus zegt in de Bergrede: als je onderweg bent naar het altaar om daar je offer aan God te brengen en je je herinnert dat je naaste iets tegen jou heeft, laat je gave dan daar, ga eerst heen en verzoen je met je broeder/zuster en kom daarna en offer dan je gave aan God. 
Op 19 september is het dan Iom Kippoer (Grote Verzoendag). Men zegt wel dat geen Jood op die dag zal ontbreken in de synagoge. Als je je best gedaan hebt om tot verzoening te komen met je medemens, dan keer je je op Grote Verzoendag tot de Eeuwige met de smeekbede om verzoening, want alleen zonden die instaan tussen jou en de HERE God zullen door God vergeven worden.
Daarna maakt men zich op om de loofhut te gaan bouwen en het Loofhuttenfeest (dit jaar 24-30 september) te vieren. Op daken, balkons en in tuinen verrijzen deze geïmproviseerde hutjes, als herinnering aan de tijd dat God de Israëlieten veilig door de woestijn loodste, toen ze uit Egypte waren bevrijd. Ze waren uiterst kwetsbaar, maar toch veilig onder Zijn hoede. De loofhut moet een dak hebben waardoor je de sterren kunt zien, want je mag nooit vergeten dat het God is die de leiding heeft in je leven.
Op 1 oktober wordt het Slotfeest gevierd en op 2 oktober Vreugde der Wet (Simchat Thora).
Er wordt gedanst in de synagoge met de thorarol in de armen als ware het een bruid.
Gods woord is eindeloos (van kracht). De laatste woorden van de Thora worden gelezen (het slot van Deuteronomium) en de eerste woorden van de Thora (begin van Genesis). Om zo doende duidelijk te maken dat het Woord van God is als een ring die rond is, zonder einde.
We wensen het Joodse volk gezegende en ongestoorde feestdagen toe.
Vrede zij over Jeruzalem! 
Ds. Fini van Zoelen

 
AGENDA AGENDA

dinsdag 18 september 
16+ groep:
19.00 uur in Het Anker.

zondag 23 september
Eat & meet
17.30 – 19.00 uur, Kastanjelaan 37

dinsdag 25 september
Gesprekskring
20.00 uur in Het Anker.

woensdag 26 september
Koffie met een oortje
10.00 – 11.15 uur in Het Anker.

Kopij voor het volgende Nieuwsbulletin 
dat verschijnt op vrijdag 28 september,  
inleveren t/m maandag 24 september, 
J.F.Oltmansstraat 22 of email:

 

 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 23-09-2018 om 10:00 uur
meer details

Eat & Meet club
datum en tijdstip 23-09-2018 om 17:30
meer details

Sterrenkoor repetitie
datum en tijdstip 24-09-2018 om 15:00
meer details

 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.