PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
liturgie 19 juli 2020 liturgie 19 juli 2020
Deze dienst is te volgen via Diensten online

Voorganger: ds. Joop Mol
Organist: Gert Oldebeuving
Lector: Riek Linde
Ouderling van dienst: Alie Hofenk

ORGELSPEL
KORTE TOELICHTING&
WELKOM EN MEDEDELINGEN

De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind.

BEMOEDIGING, DREMPELGEBED EN GROET
V:Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:die trouw blijft tot in eeuwigheid
G: EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V: De eeuwig trouwe God groet ons en ziet ons aan.
Laten wij dan elkaar groeten en aanzien
met de hand op het hart
en vriendelijkheid in onze ogen
Wij groeten elkaar
;Wij zijn hier in het vast vertrouwen dat
genade, barmhartigheid en vrede
ons deel is en ons toekomt
van God, onze Vader,
van Jezus Christus, onze lotgenoot
en van de Heilige Geest, die ons bij blijft.
G: AMEN.

PSALMWOORDEN VAN DE ZONDAG (gelezen)

ZANGGROEP:  Lied 280: 1, 5, 6 en 7
1 De vreugde voert ons naar dit huis,
waar 't woord aan ons geschiedt.
God roept Zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

5 Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die met ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad
6 Vervul ons met een nieuw verstaan
van't woord, waarin Gij spreekt
en reik ons zelf als leeftocht
het brood, dat Gij ons breekt.

7 Dit huis slijt met ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht

GEBED OM ONTFERMING

ORGELSPEL Gloria

GEBED VAN DE ZONDAG

AANDACHT VOOR DE KINDEREN


ZANGGROEP: Lied 315
Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefd’ ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.

En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
Uw woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademhalen
en leven voor uw aangezicht.
Gemeente aan wier aardse handen
dit hemels woord is toevertrouwd,
o draag het voort naar alle landen,
vermenigvuldigd duizendvoud.
Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen
op mensengunst of -heerlijkheid?
’t Verwaait als gras en weidebloemen. –
Gods woord bestaat in eeuwigheid!
 
 SCHRIFTLEZINGEN
Eerste lezing: Jesaja 42: 1 t/m 7 (door lector)

Tweede lezing: Mattheus 3: 16 en 17

ZANGGROEP: 'U komt de lof toe'

UITLEG EN VERKONDIGING

ORGELSPEL

GELOOFSBELIJDENIS
geschreven door Marinus van den Berg
Ik geloof in God
die niet van steen is,
maar die hart heeft voor mensen.
Ik geloof in God,
die ik niet kan zien, maar die zichtbaar wordt als
ik me liefdevol inzet voor anderen.
Ik geloof in God, die niet sterk is,
die lijden en geweld niet kan verhinderen,
maar die wel wil dat wij
mensen die lijden ondersteunen,
dat wij zoeken naar vrede en gerechtigheid.
Ik geloof in God, 
die mild en ruimhartig is,
maar streng voor ieder
die mensen uitsluit, wegstoot
vanwege huidskleur, afkomst of geslacht.
Ik geloof in God die
ons een eigen verantwoordelijkheid
heeft gegeven en die wil dat wij
deze aarde leefbaar maken.
Ik geloof in God die mensen
aanmoedigt om het goede te doen.
Ik geloof dat vanwege Jezus Christus,
die ons heeft laten zien wat echte liefde is
en wiens Geest nog altijd onder ons
doorwerkt.


GEBEDEN: voorbeden -stil gebed - Onze Vader

ZANGGROEP: Lied 416 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn 
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn.

ZEGEN EN ZENDING
V:    Zegen
G:     AMEN (gesproken) 
ORGELSPEL
 
 
liturgie 12 juli 2020 liturgie 12 juli 2020
Deze dienst is te volgen via Diensten online

Voorganger: dhr. Kees Bulens, Apeldoorn
Organist: Pieter Haverkamp

ORGELSPEL
KORTE TOELICHTING 
WELKOM EN MEDEDELINGEN

De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind. 

In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd en door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.
ZANGGROEP: lied 961: Niemand leeft voor zichzelf

BEMOEDIGING, DREMPELGEBED EN GROET
V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     De eeuwig trouwe God groet ons en ziet ons aan.
    Laten wij dan elkaar groeten en aanzien
    met de hand op het hart
    en vriendelijkheid in onze ogen
Wij groeten elkaar
    Wij zijn hier in het vast vertrouwen dat
    genade, barmhartigheid en vrede
    ons deel is en ons toekomt
    van God, onze Vader,
    van Jezus Christus, onze lotgenoot
en van de Heilige Geest, die ons bij blijft. 
G:    AMEN.

PSALMWOORDEN VAN DE ZONDAG --Psalm 13 (gelezen)
    
ZANGGROEP Lied 280 vers 1, 4 en 6
 
De vreugde voert ons naar dit huis,
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept Zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

Zal dit een huis, een plaats zijn waar,
de hemel open gaat,
waar Gij ons met Uw eng’len troost,
waar Gij U vinden laat.
 
Vervul ons met een nieuw verstaan
van 't woord, waarin Gij spreekt
en reik ons zelf als leeftocht
het brood, dat Gij ons breekt.
 
GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:     
V:      Heer, ontferm U,
    Christus, ontferm U,
G:    HEER, ONTFERM U OVER ONS. AMEN

ORGELSPEL Gloria

GEBED VAN DE ZONDAG

AANDACHT VOOR DE KINDEREN


ZANGGROEP Lied 313 vers 1 en 2
1.Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Heb moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.
2. God opent hart en oren,
 opdat wij in geloof
 zijn roepstem zouden horen, 
voor andere stemmen doof.
 Gods woord gordt mensen aan, 
om zonder te versagen 
het smalle pad te gaan
 en stil het kruis te dragen
 achter hun Heiland aan.

EERSTE LEZING     Jesaja 55, 6 – 13   (lector)
TWEEDE LEZING     Mattheüs 13, 1-9 (voorganger)
ZANGGROEP     U komt de lof toe, U het gezang,
        U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
        in alle eeuwen der eeuwen.

UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL

GELOOFSBELIJDENIS     Deze wordt gesproken

GEBEDEN    Dankgebed
        Voorbeden      
        Stil gebed
        ONZE VADER
Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome 
Uw wil geschiede 
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid 
Amen 

ZANGGROEP Lied 416 (alle verzen)
Ga met God en Hij zal met je zijn 
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn 
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn.

ZEGEN EN ZENDING
V:    Zegen
G:     AMEN (gesproken) 
ORGELSPEL

We groeten elkaar. 
Aan de uitgangen vindt u gelegenheid uw gaven te geven. 

 
 
liturgie 5 juli 2020 liturgie 5 juli 2020
 Deze dienst is te volgen via Diensten online

Voorganger:ds. Gerard van der Brug, Zutphen
Organist: Gert Oldebeuving
Lector: Anneke van Helvoort

ORGELSPEL – Fantasia in d – Johann Pachelbel

KORTE TOELICHTING

WOORD OM TE BEGINNEN
ORGELSPEL – bewerking van Lied 280
V:    De vreugde voert ons naar dit huis
waar 't Woord aan ons geschiedt.
God roept zijn Naam over ons uit
en wekt in ons het lied.
Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,
dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

ORGELSPEL – bewerking van Lied 280
Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?

Onthul ons dan uw aangezicht,
uw Naam, die met ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.
Vervul ons met een nieuw verstaan
van 't Woord, waarin Gij spreekt,
en reik ons zelf als leeftocht aan
het Brood, dat Gij ons breekt.

ORGELSPEL – bewerking van Lied 280

Dit huis slijt met ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

ORGELSPEL – bewerking van Lied 280

WELKOM EN MEDEDELINGEN

BEMOEDIGING EN DREMPELGEBED
V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     De eeuwig trouwe God groet ons en ziet ons aan.
    Laten wij dan elkaar groeten en aanzien
    met de hand op het hart en vriendelijkheid in onze ogen.
Wij groeten elkaar
    Wij zijn hier in het vast vertrouwen dat
    genade, barmhartigheid en vrede
    ons deel is en ons toekomt van God, onze Vader,
    van Jezus Christus, onze lotgenoot
en van de Heilige Geest, die ons bij blijft. 
G:    AMEN.
 
PSALM VAN DE ZONDAG
: Psalm 84
L:    Genade en glorie schenkt de Heer, 
zijn weldaden weigert Hij niet 
aan wie onbevangen op weg gaan. 
V:    Hoe lieflijk is uw woning, HEER van de hemelse machten. 
Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de HEER. 
Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God. 
Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest 
waarin ze haar jongen neerlegt, bij uw altaren. 
HEER van de hemelse machten, 
mijn koning en mijn God 
gelukkig wie wonen in uw huis, 
gedurig mogen zij u loven. 
L:    Genade en glorie schenkt de Heer, 
zijn weldaden weigert Hij niet aan wie onbevangen op weg gaan. 
V:    Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de 
    wegen naar u. Trekken zij door een dal van dorheid, 
het verandert voor hen in een oase; rijke zegen daalt als 
regen neer. Steeds krachtiger gaan zij voort om in Sion voor God te verschijnen. 
HEER, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed, 
luister naar mij, God van Jakob. God, ons schild, zie naar 
ons om, sla goedgunstig het oog op uw gezalfde. 
L:    Genade en glorie schenkt de Heer, 
zijn weldaden weigert Hij niet 
aan wie onbevangen op weg gaan. 
V:    Beter één dag in uw voorhoven 
dan duizend dagen daarbuiten, 
beter op de drempel van Gods huis 
dan wonen in de tenten der goddelozen. 
Want God, de HEER, is een zon en een schild. 
Genade en glorie schenkt de HEER, 
zijn weldaden weigert hij niet 
aan wie onbevangen op weg gaan. 
HEER van de hemelse machten, 
gelukkig de mens die op u vertrouwt.
L:    Genade en glorie schenkt de Heer, 
zijn weldaden weigert Hij niet 
aan wie onbevangen op weg gaan. 
 ZANGGROEP: Lied uit rubriek Aanvang: Lied 273
Looft God, die zegent al wat leeft,
der heemlen Heer is Hij, 
die tussen ons zijn woning heeft.
Die ver is, is nabij.

Looft God, Hij stuurt het schip der kerk,
dat naar de morgen vaart.
Hij is de hartslag van ons werk,
Hij houdt het welbewaard.

Looft God, zijn vinger wijst ons aan,
een toren in de tijd,
dat het ten hemel toe moet gaan,
en gaat in eeuwigheid.
 
Looft God, want Hij spreekt onze taal,
Hij troont op onze lof.
In woord en doop en avondmaal 
houdt Hij bij ons zijn hof.

Looft God, die ons aan tafel vraagt,
loof bruid, uw Bruidegom,
Ik loof U die mijn leven draagt,
o lieve God, ik kom.


GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:     V:    Heer, schenk ons genade en glorie, 
weiger uw weldaden niet 
aan wie onbevangen op weg gaan. 
G:    AMEN.

ORGELSPEL Gloria: Allein Gott in der Höh sei Ehr

GEBED VAN DE ZONDAG

AANDACHT VOOR DE KINDEREN


ZANGGROEP Lied uit de rubriek Bij de Schriften: Lied 322
Die chaos schiep tot mensenland
die mensen riep tot zinsverband
Hij schreef, ons tot bescherming,
zijn handvest van ontferming,
Hij schreef ons vrij, met eigen hand.
Schrift die mensenoorsprong schrijft.
Woord dat trouw blijft.

Dat boek waarin getekend staan
gezichten, zielen, naam voor naam,
hun overslaande liefde
hun overgaande liefde
hun weeën die niet overgaan.
Schrift dat mensendagen schrijft. 
Licht dat aanblijft.
Zijn onverganklijk testament:
dat Hij ons in de dood nog kent
de dagen van ons leven
ten dode opgeschreven
ten eeuwig leven omgewend.
Schrift die mensentoekomst schrijft.
Naam die trouw blijft.
 EERSTE LEZING Zacharia 9,9-12 (Lector)
(allen gaan staan)
TWEEDE LEZING Mattheüs 11,25-30

ZANGGROEP     U komt de lof toe, U het gezang,
        U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
        in alle eeuwen der eeuwen.
 (allen gaan zitten)

UITLEG EN VERKONDIGING

ORGELSPEL– Fantasia in C – Joh. Seb. Bach
 
(allen gaan staan)
GELOOFSBELIJDENIS
O:    Gij hebt mij het eerst bemind, o God. 
De hele dag, het hele leven door 
bemint Gij mij het eerst.
V:    Als ik in de morgen ontwaak en mijn ziel tot U wend,
zijt Gij de eerste: Gij hebt mij het eerst bemind.
    Als in de dageraad ik opsta van mijn bed
en op datzelfde ogenblik mij biddend richt tot U, 
zijt Gij mij voor: Gij hebt mij het eerst bemind.
O:    Gij hebt mij het eerst bemind, o God. 
    De hele dag, het hele leven door 
bemint Gij mij het eerst.
V:    Als in de dag ik mij onttrek 
aan de verstrooiing van het leven,
mijn ziel tot inkeer breng en denk aan U,
dan denkt Gij reeds aan mij: 
Gij hebt mij het eerst bemind.
En ik, ondankbaar mens, die altijd denk en spreek
alsof Gij maar één keer het eerst mij hebt bemind.
O:    Gij hebt mij het eerst bemind, o God.
De hele dag, het hele leven door 
bemint Gij mij het eerst. 
G:    AMEN.
(allen gaan zitten)
 
GEDACHTENIS VAN DE GESTORVENEN 
Inleidende woorden:

We laten in ons midden klinken de namen van hen 
die ons in de voorbije weken zijn ontvallen.

ZANGGROEP:    Niemand leeft voor zichzelf,
        niemand sterft voor zichzelf.
        Wij leven en sterven voor God onze Heer,
        aan Hem behoren wij toe.

GEBEDEN
    Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed
    ONZE VADER, DIE . . . . .

ZANGGROEP zingt een lied uit de rubriek Afsluiting: Lied 419
Wonen overal nergens thuis,
aarde, mijn aarde, mijn moeders huis.
Vallende sterren, de schim van de maan,
mensen die opstaan en leven gaan, mensen veel geluk.

Wonen overal even thuis
handel en wandel en huis na huis
loven en bieden op waarheid en waan
wagen en winnen en verder gaan, mensen veel geluk.

Wonen overal nergens thuis,
aarde, mijn aarde, mijn moeders huis.
Vallende sterren, de schim van de maan,
mensen die opstaan en leven gaan, mensen veel geluk.
 
Wonen overal even thuis
handel en wandel en huis na huis
loven en bieden op waarheid en waan
wagen en winnen en verder gaan, mensen veel geluk.

Wonen overal bijna thuis
aarde mijn hemel mijn vadershuis
stijgende sterren de lach van de maan
mensen die dromend een stem verstaan, mensen veel geluk.
(allen gaan staan)

ZEGEN EN ZENDING
V:    De Heer zegene U . . . . .
G:     AMEN.

We groeten elkaar. 
Onderweg naar de uitgang vindt u gelegenheid uw gaven te geven.


Houdt goede moed 
en ga op weg,
de nieuwe week in,
het leven tegemoet 
en weet:

DE HEER WEIGERT ZIJN WELDADEN NIET
AAN WIE ONBEVANGEN OP WEG GAAN.

(uit Psalm 84)
 

 
 
liturgie 28 juni liturgie 28 juni
Deze dienst is te volgen via Diensten online

Voorganger - ds. Deodaat van der Boon
Ouderling van dienst: Rikie Hofenk
Organist: Pieter Haverkamp

Orgelspel

Woord van welkom

Begroeting

Voorganger:
Onze hulp is in de Naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouwe houdt in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.
Genade zij u en vrede, van God onze Vader,
van Jezus Christus de Heer,
in gemeenschap met zijn Geest. Amen


Gezongen gebed 
Lied 281: 1, 2 en 10 – Wij zoeken hier uw aangezicht
Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison!

Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan in uw goedheid vast:
Kyrie eleison!
Ontvlam in ons en vuur ons aan!
Getroost zullen wij verder gaan.
Amen. Halleluja! 


Korte inleiding op de Schriftlezing      
Lezing: Matteus 10: 34 – 42   door Tineke Burgers
34  Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen pm brede te brengen, maar het zwaard. 35 Want ik kom een wig drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; 36 de vijanden van de mensen zijn hun eigen huisgenoten! 37 Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard, en wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard. 38 Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. 39 Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden.
40  Wie jullie ontvangt ontvangt mij, en wie mij ontvangt ontvangt hem die mij gezonden heeft. 41 Wie een profeet ontvangt omdat het een profeet is, zal als een profeet beloond worden, en wie een rechtvaardige ontvangt omdat het een rechtvaardige is, zal als een rechtvaardige beloond worden. 42 En wie een van deze geringe mensen een beker koel water te drinken geeft alleen omdat het een leerling van mij is, ik verzeker jullie: die zal zeker beloond worden.’


Orgelspel                         
Overdenking

Lied 841: 1, 2 en 4 – Wat zijn de goede vruchten
Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid
geloof om veel te vragen,
te vragen honderuit;

geloof om veel te geven,
te geven honderd-in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.
 
Maar wie zich door de hemel
laat helpen uit de droom,
die vindt de boom des levens,
de messiaanse droom,
en als hij zich laat enten
hier in dit aardse dal,
dan rijkt hij in de lente
tot hij vruchtdragen zal.

 

Lied 418: 1, 2, 3  en 4 
God, geef ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U één,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.

Niemand kan alleen,,
Heer, uw zegen dragen:
zegen drijft ons heen
naar wie zegen vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, –
vruchtbaar in de Heer. 
Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij zijn als zaad
dragend door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.

God, schenk ons de kracht,
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U één,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.
 


Zegenbede van St Patrick 
De Heer zij vóór u om u de juiste weg te wijzen.
De Heer zij achter u om u in de armen te sluiten
en u te beschermen tegen gevaar.
De Heer zij onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te val­len.
De Heer zij in u om u te troosten als u verdriet hebt.
De Heer omgeve u als een beschermende muur,
wanneer anderen over u heen vallen.
De Heer zij boven u om u te zegenen.
Zo zegene u God, de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen

Orgelspel    
 
liturgie zondag 14 juni 2020 liturgie zondag 14 juni 2020
Deze dienst is te volgen via Diensten online


Voorganger: Herman Haan
Ouderling:Riekie Scheffer
Lector: Ise Vredegoor
m.m.v. enkele leden van de cantorij
Organist: Gert Oldenbeuving

Orgelspel

Kort woord ter inleiding door de ouderling van dienst

Zingen: Liedboek 218
Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen 
bij U komen mag.

Dank U voor deze mooie aarde
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.

Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.
Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.
Dank U voor vrienden en voor vreemden
die ik tegenkom.

Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U - o God, ik wil U danken
dat ik danken kan. 


Lezing: Psalm 23

Overdenking: “ Samen op reis door psalm 23 ”

Orgelspel

Gebed

Zingen: Liedboek nr. 416
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
 Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Zegenbede

Orgelspel
 
 
 
Liturgie zondag 7 juni 2020 Liturgie zondag 7 juni 2020
Deze dienst is te volgen via Diensten online

Voorganger: ds. Menno Leistra
Organist: Gert Oldenbeuving
Ouderling van dienst: Gea Haan
Lector: Ina Wijmenga
 
Orgelspel
Kort woord ter inleiding
Lied
Lezing
Korte overdenking
Orgelspel
Gebed
Lied
Zegenbede
Orgelspel
Psalm 98: 1 en 4
Psalm 146


pag. 39 uit De Eerste Dag
968: 2 en 5

 
 
Liturgie zondag 31 mei, eerste Pinksterdag Liturgie zondag 31 mei, eerste Pinksterdag
Medewerkenden:
ds. Fini van Zoelen, voorganger
Alie Olthof, ouderling van dienst
Riek Schieven, lector
Gert Oldenbeuving, organist
vocal groep Full House
gemeentezang: Tineke Burgers, Jan Burgers, Erik Lichtlee, Anneke van Helvoort en Els Veraart

Woord van welkom, aansteken van de kaarsen

stil gebed, bemoediging en groet

Zingen Psalm 87

Gebed om ontferming

Zingen lied 304 

Gebed bij de opening van de Schriften

Full House: lied 691 De Geest van God waait als een wind

Lezing  Handelingen 2:1-13 

Zingen Lied 670:1,2,3,4,7 Kom Schepper God, o heilige Geest

Overdenking

Full House: lied 970  Vlammen zijn er vele, eén is het licht

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Zingen Lied 675 : Geest van hierboven, leer ons geloven

Zegen

Full House: I heard the voice of Jesus  
 
I heard the voice of Jesus say
“Come unto Me, and rest;
Lay down, thou weary one, lay down
Thy head upon My breast.”
I came to Jesus as I was,
Weary, and worn, and sad.
I found in Him a resting-place,
And He has made me glad.

I heard the voice of Jesus say
“Behold, I freely give
The living water: thirsty one,
Stoop down, and drink, and live.”
I came to Jesus, and I drank
Of that life-giving stream.
My thirst was quenched, my soul revived,
And now I live in Him.

I heard the voice of Jesus say
“I am this dark world’s Light;
Look unto Me, thy morn shall rise,
And all thy day be bright.”
I looked to Jesus, and I found
In Him my Star, my Sun.
And in that Light of life I’ll walk
Till trav’lling days are done.

 
Ik hoorde de stem van Jezus zeggen:
‘kom tot mij en rust,
Ga liggen, jullie vermoeiden, ga liggen,
uw hoofd op mijn borst.’
Ik kwam tot Jezus zoals ik was,
Vermoeid, uitgeput en bedroefd
Ik vond in Hem een plaats van rust,
en Hij heeft mij blij gemaakt.

Ik hoorde de stem van Jezus zeggen:
‘voorwaar, Ik geef u voor niets,
het Levende water, dorstige,
buig neer en drink en leef.’
Ik kwam tot Jezus en ik dronk
van de stroom die leven geeft,
Mijn dorst was gelest, mijn ziel bevrijd.
En nu leef ik in Hem.

Ik hoorde de stem van Jezus zeggen:
‘Ik ben het Licht in deze donkere wereld.
Zie naar Mij, Uw morgen zal komen
en al uw dagen zullen mooi zijn.’
Ik keek naar Jezus en ik vond
in Hem, mijn Ster, mijn Zon.
En in dat Licht van het Leven zal ik gaan,
totdat de dagen van reizen voorbij zijn.
 
 
liturgie zondag 24 mei 2020 liturgie zondag 24 mei 2020
Medewerkenden:
Voorganger: Jacqueline Krajenbrink 
Ouderling van dienst: Adrie van Ieperen
Organist: Gert Oldenbeuving
Lector: Ali Rewinkel 
Zang: Toos van Asselt, Gea Haan, Astrid Sluijter, Hans Sluijter en Tonny Kets
     
Orgelspel            
        
Mededelingen, inleiding    

Zingen Lied 27: 1 en 4 

Gebed
Eerste lezing: Psalm 126
Tweede lezing: Johannes 17: 1-13            
       
Zingen Lied 209: 1,2 en 3 Heer Jezus, o Gij dageraad        

Korte overdenking        
        
Orgelspel       

Gebeden: voorbede, stil gebed, Onze Vader     
   
Zingen Lied 650: 1, 2, 3, 6 en 7     
    
Zegenbede    

Orgelspel            
        
 
liturgie Hemelvaartsdag 21 mei liturgie Hemelvaartsdag 21 mei
De liturgie van de korte viering op 21 mei  te beluisteren via Diensten online.
Wanneer u het audiobestand downloadt kunt u tegelijkertijd de liturgie aanklikken. Zo kunt u beiden tegelijk openen.

Voorganger: ds.Gerard van der Brug
Organist: Gert Oldebeuving.
Ouderling van dienst: Wim Kornegoor
 

Orgelspel - Prelude Gen Himmel aufgefahren ist – (Lied 621)

Kort woord ter inleiding door Wim Kornegoor

Psalm 47: 2
God stijgt blinkend schoon
met gejuich ten troon.
Luid bazuingeschal
meldt het overal.
Zingt Gods eer, heft aan, 
's Konings eer, heft aan.
 
Heel de aarde hoort
naar des Heren woord, 
is zijn rijksgebied.
Zingt een kroningslied!
Die de volken leidt
troont in heiligheid
Lezing - Lucas 24,49-53
Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen.   Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden.

Korte overdenking

Orgelspel

Gebed - Liedtekst Lied 664
Naam van Jezus, nu verheven 
boven alle namen uit,
om een leidsman ons te geven 
die in alle waarheid leidt, 
wees verborgen in ons midden, 
leer ons bidden,
geef uw zegen wijd en zijd.
Wanneer zult Gij weer verschijnen? 
Komt het vragen nog te vroeg? 
Kent de herder nog de zijnen 
sinds hij eens de wolven sloeg?
Leid ons in de ware vrijheid,
uw nabijheid 
wolk en vuur zijn niet genoeg.
Overal wordt U gebeden
om het rijk dat komen gaat. 
Laat het zichtbaar zijn beneden, 
geef een nieuwe dageraad. 
Woord van God, maak deze aarde 
tot een gaarde
waar de boom des levens staat!
Amen

Lied 663
Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.
Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.

Zegenbede

Orgelspel - Heer, komt in deze tijd (Lied 662)
 
 
liturgie 17 mei liturgie 17 mei

De liturgie van de korte viering op 17 mei  te beluisteren via Diensten online
Wanneer u het audiobestand downloadt kunt u tegelijkertijd de liturgie aanklikken. Zo kunt u beiden tegelijk openen.

Voorganger: ds.Gerard van der Brug
Organist: Gert Oldebeuving.
Ouderling van dienst: Rikie Hofenk

Orgelspel, Vater unser im Himmelreich, Joh. Seb. Bach (melodie lied 470)    

Mededelingen en kort woord ter inleiding door Rikie Hofenk

Psalm 66: 1
Breek, aarde, uit in jubelzangen, 
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen, 
aanvaarden veinzend uw beleid.
Heel d'aarde moet uw naam verhogen, 
psalmzingen uwe majesteit.

Lezing  Johannes 16: 16-24
Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug.’  Daarop zeiden een paar leerlingen tegen elkaar: ‘Wat betekent wat hij nu zegt: “Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug”? En: “Ik ga naar de Vader”?  Wat betekent “nog een korte tijd”? Wat bedoelt hij toch?’ 
Jezus begreep dat ze hem iets wilden vragen. Hij zei: ‘Proberen jullie te begrijpen wat ik bedoelde met “Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug”?  Waarachtig, ik verzeker jullie: je zult huilen en weeklagen, terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen. 
Ook een vrouw die baart heeft het zwaar als haar tijd gekomen is, maar wanneer haar kind geboren is, herinnert ze zich de pijn niet meer, omdat ze blij is dat er een mens ter wereld is gekomen. Jullie hebben nu verdriet, maar ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal je je vreugde afnemen. Dan hoeven jullie mij niets meer te vragen. 
Maar ik verzeker jullie: wat je de Vader ook vraagt in mijn naam – hij zal het je geven. Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn.

Korte overdenking

Kort orgelspel

Gebed - Liedtekst LLvO 2-23
Eeuwig trouwe God,
Hoor, als wij eendrachtig bidden 
dat de wereld wordt geheeld, 
al wat onze aarde voortbrengt 
goed en eerlijk wordt verdeeld, 
dat de daadkracht van de liefde 
onze woorden aanbeveelt. 
Voer uw wereld naar de vrijheid! 
Uit haar wanhoop opgestaan, 
zal zij, haat en nijd te boven, 
dan haar weg in vrede gaan. 
Toon hoe liefde angst doet smelten, 
hoop door goedheid kan ontstaan.
Wat het rijke leven dood maakt, 
wijken zal het, wereldwijd: 
trots op status, ras of scholing, 
al wat met uw schepping strijdt. 
Laat ons ogenblik van leven 
vol zijn van gerechtigheid. 
Schepper God, Gij die dit leven
met uw eigen naam bedacht, 
stel ons Christus' weg voor ogen 
die ons dichter bij U bracht; 
dat de aarde door ons toedoen 
haar bestemming vinden mag.
Amen. 

Lied 370 
Vader, die woont in hemels licht,
uw rijk geeft liefde een gezicht
uw naam is waard de hoogste eer! 
Wij bidden om een ommekeer: 
wek doden op, maak armen rijk,
laat komen, Heer, uw koninkrijk. 

Leid ons niet in verzoeking, Heer, 
verlos ons, maak ons meer en meer
tot mensen aan uw beeld gelijk – 
want U behoort het koninkrijk, 
de kracht, de hoogste heerlijkheid 
nu en in alle eeuwigheid.
Uw wil geschiede, goede God, 
laat ons niet over aan ons lot, 
bewaar de aarde voor de dood 
en geef van dag tot dag ons brood. 
Vergeef als wij: laat uw geduld 
steeds groter zijn dan onze schuld. 

Zegenbede

Orgelspel,  Vater unser im Himmelreich, Joh. Philip Telemann (melodie lied 470)

 
 
Liturgie 10 mei 2020 Liturgie 10 mei 2020

De liturgie van de korte viering op 10 mei    via Diensten online

Voorganger: ds.Gerard van der Brug
Organist: Gert Oldebeuving.
Ouderling van dienst: Renée Kranenborg     

Orgelspel - Gelobet seist du Jesu Christ, Joh. Pachelbel (melodie lied 470)

Mededelingen en kort woord ter inleiding

Lied - Psalm 98: 1 en 3
Zingt een nieuw lied voor God den Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.
Laat heel de aard' een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef,bazuin,uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt

Lezing Johannes 14:1-14
Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. 2 In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? 3 Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben. 4 Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga.’ 
5 Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?’ 6 Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. 
7 Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.’ 
8 Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.’ 9 Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? 10 Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. 11 Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet. 12 Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. 13 En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. 14 Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen.

Korte overdenking

Kort orgelspel

Gebed - tekst uit De Eerste Dag
Heer,
Help ons los te laten wat slecht is,
ons bedriegen en ons liegen,
ons jaloers zijn en geroddel,
alles wat uw licht verduistert.
Voed ons verlangen.
Laat ons stoppen met goed willen zijn,
Met pleasen, met willen deugen,
Aan verwachting willen voldoen
Die niet de uwe zijn.
Voed ons verlangen.
Laat ons bouwen aan uw wereld,
laat ons bouwen aan de hoop,
laat ons vertrouwen op uw woorden,
laat ons vertrouwen op uw hart,
Voed ons verlangen.
Laat ons niet struikelen over het goede,
laat ons niet struikelen door het kwaad,
laat ons onze bestemming vinden
als mensen van uw volk.
Voed ons verlangen.
Wek onze goedheid weer.
Geef ons terug de ogen van een kind.
Dat wij zien wat is en ons toevertrouwen
en het licht niet haten.
Amen.

Lied 655: 1 en 5
Zingt voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wondren om u heen
Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

Zegenbede

Orgelspel - Nun lasst uns Gott dem Herren, Joh. Pachelbel (melodie lied 863)
 
 

Kerkdienst, kerk
datum en tijdstip 27-09-2020 om 10:00 uur
meer details

Kerkdienst, kerk
datum en tijdstip 27-09-2020 om 10:00 uur
meer details

Sterrenkoor repetitie
datum en tijdstip 28-09-2020 om 15:30 uur
meer details

Kerkdienst, kerk
datum en tijdstip 04-10-2020 om 10:00 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.